Domov Gozdarski vestnik

Gozdarski vestnik

Prelistajte zadnjo številko

zadnjo številko Gozdarskega vestnika
so poleg naročnikov podprli še:

Postanite naročnik

Letna naročnina zajema 10 številk oz. 8 zvezkov, ki vam jih pošljemo na vaš naslov.
Naročnina znaša:
  • 33,38 € za fizične osebe
  • 20,86 € za študente
  • 91,80 € za pravne osebe

pretekle številke letnika

Pravila objave

Revija Gozdarski vestnik (Gozdn. vestn.) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo gozd, gozdni prostor, gozdarstvo in gozdno-lesno verigo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za objavo v reviji Gozdarski vestnik (glej predloga znanstvenega oz. strokovnega prispevka).

Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom ter točnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni). Avtorji morajo ob oddaji prispevka navesti pod katero cobiss tipologijo naj se prispevek vodi (izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratek znanstveni prispevek, strokovni članek ali poljudni članek). Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje pravico do oblikovnih popravkov prispevka. Avtorji bodo vedno dobili prispevek v pregled pred objavo.

Potrebne prevode izvlečkov in povzetkov lahko zagotovi uredništvo Gozdarskega vestnika, avtorji naj prispevku priložijo prevode pomembnejših strokovnih terminov. Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo revije.

Prispevki so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti na naslov gozdarski.vestnik@gmail.com. Avtorji se z objavo v reviji Gozdarski vestnik strinjajo, da bodo njihovi prispevki kasneje brezplačno objavljeni na spletni strani revije Gozdarski vestnik, v repozitoriju DiRROS in na spletni strani Dlib. Po objavi prispevka mora vodilni avtor obvezno priložiti podpisano soglasje k objavi (lahko tudi kot skeniran dokument). Vodilni prispevek je treba poslati v uredništvo revije Gozdarski vestnik najmanj 60 dni pred želeno objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke.

Avtorji prispevkov lahko v uredništvu (stavba Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana) dvignejo pet brezplačnih izvodov revije v kateri so objavili prispevek. Za dvig revij se predhodno najavite na elektronski naslov gozdarski.vestnik@gmail.com.

 

Navodila za pripravo prispevkov

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja decimalno vejico. Naslovi preglednic morajo biti postavljeni nad preglednico, pri ostalem (ki ga enotno poimenujemo kot »slika«) pa  pod sliko.

Pri citiranju sledimo navodilom Biotehniške fakultete. Torej vedno uporabljamo načelo navajanja priimkov z letnico, npr. (Novak, 2008). Če sta avtorja dva, pišemo oba priimka in ju ločimo z besedico “in”, npr. (Kappes in Petterson, 2006). Če je avtorjev več, pišemo prvega in nato navedemo “in sod.”, npr. (Novak in sod., 2008). Če citiramo vir, ki je hkratno delo dveh avtorjev z enakim priimkom, zapišemo tudi kratici, npr. (Kappes J. M. in Kappes J., 2006). Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, jih zaporedno označimo z malimi tiskanimi črkami za letnico (brez presledka). Te tiskane črke zapišemo tudi v končnem seznamu Viri. Če pri istem avtorju citiramo njegova dela iz različnih let, avtorja zapišemo le enkrat letnice pa medsebojno ločimo z vejico, npr. (MacFarland, 1974a; 1974b). Pri monografijah pogosto uporabimo le en sam podatek iz monografije. Takrat, in v primeru dobesednega navajanja, navedemo tisto stran, kjer se podatek nahaja, npr. (MacFarland,1974: 178). Publikacije, kjer avtorji niso navedeni, navajamo po naslovu, tj. prvi ali prvih začetnih besedah iz naslova. Po naslovu jih navedemo tudi v poglavju Viri, npr. (Pravilnik o prepovedi …, 2005). Pri sekundarnem citiranju prebrani vir (novejši), lahko pa tudi starejšega, če imamo vse podatke, npr. (Pasteur, 1875, cit. po Raspor in sod., 2002).Vire uredimo po abecednem redu. V primeru, da je delo pisano v tujem jeziku, to upoštevamo tudi pri navajanju npr. v angleščini (in sod. = at al.; V: = In:; ur. = ed., str. = p.).

Navajanje monografij / zbornikov
Priimek I. Leto. Naslov. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. 3rd ed. Berlin, Springer: 506 str.
Urednik I. (ur.). Leto. Naslov knjige ali zbornika. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Bončina A. (ur.). 2004. Participacija v gozdarskem načrtovanju. (Strokovna in znanstvena dela, 119). Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 153 str.
Naslov knjige ali zbornika. Leto. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Ekološka sanacija termoenergetskih objektov in uporaba bioindikacijskih metod: zbornik povzetkov mednarodne konference. 2005. Velenje, ERICO: 34 str.
Navajanje delov monografij (poglavij) in prispevkov iz zbornika
Priimek I. Leto. Naslov prispevka. V: Naslov knjiga ali zbornika. Kraj založbe, založba: str. od-do.
Primer: Adamič M. 2004. Participacija pri upravljanju s populacijskimi prostoživečih živali – možnosti in poskus ocene stanja v Sloveniji V: Participacija v gozdarskem načrtovanju. Bončina A. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 59-65.
Navajanje člankov iz revij (naslove revij izpisujemo)
Priimek I. Leto. Naslov članka. Revija, letnik, številka: str. od do.
Primer: Medved M. 1995. Stroški pridobivanja lesa na kmetiji. Gozdarski vestnik, 5, 1: 2-11.
Navajanje zakonodaje
Naslov zakona. Leto. Ime in št. uradnega lista
Primer: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 1995. Ur. l. RS št. 21/95.
Navajanje standardov
Številka standarda. Naziv. Letnica: str.
Primer: ISO 11799. Information and documentation ‘ Document storage requirements for archive and library materials. 2003: 15 str.
Navajanje internetnih virov
Ime strani (datum izdelave, neobvezno)
URL naslov (datum vpogleda)
Primer: Ohranimo Smrekovec. (2004). http://www.smrekovec.net/. (29. 11. 2004).
Priimek I. Leto. (datum izdelave)
URL naslov (datum vpogleda)
Primer: Kraigher H. 2004. Dead wood and nutrient storage. Nat-Man Newsletter,6.
http://www.flec.kvl.dk/natman/html/getfile.asp?vid=465 (29. 11. 2004).
Osebni (ustni) viri
Priimek I. Leto. »Fingirani naslov.« Kraj, institucija (osebni vir, datum)
Primer: Košir P. 1997. »Naravni rezervat Kočevsko«. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije (osebni vir, junij 1997).
Neobjavljeni viri
Priimek I. Leto. Naslov. V: Naslov sestanka/kongresa/predavanja, kraj, datum sestanka. (neobjavljeno)
Primer: Werner H. 1995. Bolezni in zajedalci pri kokoših v Prekmurju. V: Simpozij Novi izzivi v poljedelstvu, Radenci, 10.-15. okt. 1995. (neobjavljeno).

GLAVNI UREDNIK:
– dr. Aleš Poljanec, univ. dipl. inž. gozd. (gozdarski.vestnik@gmail.com)

UREDNIK:
Boris Rantaša, univ. dipl. inž. gozd. (gozdarski.vestnik@gmail.com)

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:
– prof. dr. Andrej Bončina, univ. dipl. inž. gozd. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– prof. dr. Robert Brus, UL Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– dr. Tine Grebenc, univ. dipl. biolog, Gozdarski inštitut Slovenije,
– izr. prof. dr. David Hladnik, univ. dipl. inž. gozd. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– prof. dr. Miha Humar, univ. dipl. inž. les. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo,
– prof. dr. Klemen Jerina, univ. dipl. inž. gozd. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– mag. Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. gozd. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje,
Simon Kovšca, univ. dipl. inž. gozd. Soško gozdnogospodarstvo,
– Janez Levstek, univ. dipl. inž. gozd. Slovenski državni gozdovi d.o.o.,
– mag. Marko Matijašič, univ. dipl. inž. gozd. Združenje večjih gozdnih posesti,
Gregor Meterc, univ. dipl. inž. gozd. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje,
– dr. Aleš Poljanec, uni. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije CE, Ljubljana,
– dr. Nenad Potočić, Division for Forest Ecology, Croatian Forest Research Institute, Hrvaška,
– dr. Janez Prešern, univ. dipl. biolog, Kmetijski inštitut Slovenije,
– prof. dr. Hans Pretzsch, Technical University of Münich, TUM School of Life Sciences Weihenstephan, Nemčija,
Boris Rantaša, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
– dr. Klemens Schadauer, Institut für Waldinventur, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Avstrija,
– dr. Primož Simončič, univ. dipl. inž. les. Gozdarski inštitut Slovenije,
Baldomir Svetličič, uni. dipl. inž. gozd. Agencija RS za okolje.

DOKUMENTACIJSKA OBDELAVA:
– dr. Maja Peteh, univ. dipl. bibl., vodja gozdarske knjižnice in INDOK dejavnosti.

SPLETNA STRAN:
Vasja Leban, UL Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Andrej Grah, Gozdarski inštitut Slovenije.

LEKTORIRANJE IN PREVODI:
Marjetka Šivic, jezikovni pregled slovenskega besedila,
Breda Misja, lektoriranje in prevodi angleškega besedila.

 

Uredništvo in uprava / Editors address
ZGD Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
e-mail: gozdarski.vestnik@gmail.com
TRR NLB d.d. 02053-0018822261

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Letno izide 10 številk / 10 issues per year
Posamezna številka 6,26 EUR, letna individualna naročnina 33,38 EUR, za dijake
in študente 20,86 EUR. Letna naročnina za inozemstvo 60 EUR,
letna naročnina za podjetja 91,80 EUR

Izdajo podpira / Supported by
Javna agencija za raziskovalno dejavnost ,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in različni sponzorji

Gozdarski vestnik je referiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA, EBESCO

Gozdarski vestnik je na Ministrstvu za kulturo
vpisan v Razvid medijev pod zap. št. 610

Kaj ponujamo?
Z objavo vašega oglasa v naši reviji boste podprli redno izhajanje ene od najstarejših redno izhajajočih strokovnih revij v Sloveniji. Revija Gozdarski vestnik namreč izhaja že od leta 1938. Trenutno se revija tiska v 600 izvodih in je razposlana na številne naslovnike v Sloveniji in tudi v tujini. Hkrati bomo vaš oglas objavili tudi na spletni strani Zveze gozdarskih društev Slovenije in na spletni strani revije Gozdarski vestnik. Oglas na spletni strani bo povezan z vašo poslovno spletno stranjo in tako bo lahko potencialni bralec preveril še vso ostalo vašo ponudbo. Ovitek in s tem sponzorski oglas je pri vsaki številki objavljen tudi na socialnem omrežju (facebook).

Komu je namenjena?
Revija je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom, lastnikom gozdov in ostali javnosti, ki jih zanimajo najnovejša odkritja in aktualne novice s področja gozdarstva in gozdno-lesne verige.

Kontaktirajte nas!

Letna naročnina zajema 10 številk oz. 8 zvezkov, ki vam jih pošljemo na vaš naslov.
Naročnina znaša:
  • 33,38 € za fizične osebe
  • 20,86 € za študente
  • 91,80 € za pravne osebe