Domov O nas

O nas

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
VEČNA POT 2
1000 LJUBLJANA

Davčna številka: SI 61337765
Matična številka: 5010365
TRR NLB d.d. SI56 02053 – 0018822261

Email: zveza.gozd@gmail.com
Tel: 01 20 07 866 (int. 116)

POSLANSTVO ZGDS

Kaj je?
Je pravna oseba zasebnega prava, organizirana na podlagi zakona o društvih. Združuje gozdarska društva na ozemlju Slovenije zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Na podlagi česa deluje?
Podlaga za delovanje zveze je zakon o društvih in na njegovi podlagi izdani predpisi ter Pravila zveze gozdarskih društev Slovenije, ki jih je občni zbor zveze sprejel 25. marca 2015.

Kaj so glavne dejavnosti zveze?
Njena glavna dejavnost je prizadevanje za oblikovanje in razvijanje uravnoteženega in strokovno utemeljenega mišljenja o vseh najvažnejših ekoloških, humanističnih, tehničnih, ekonomskih in organizacijskih vprašanjih glede doseganja dogovorjenih ciljev gospodarjenja z gozdovi v stroki in slovenski javnosti. Sestavni del tega prizadevanja je zato:
– skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva,
– prizadevanje za oblikovanje in razvoj strokovnega izrazja in izražanja v gozdarstvu,
– prizadevanje za poznavanje in uveljavljanje dosežkov slovenskega gozdarstva,
– izdajanje strokovnega tiska – revija in publikacije,
– sodelovanje pri oblikovanju politike in predpisov s področja gozdarstva,
– koordiniranje stikov gozdarske stroke z drugimi strokami,
– sodelovanje s podobnimi društvi drugih držav
– spodbujanje etičnega ravnanja svojih članov v odnosu do narave.

Organigram ZGDS

Kdaj je bila ustanovljena?
– 4. julija 1875 je bilo v Postojni ustanovljeno Kranjsko-Primorsko gozdarsko društvo. (podatke v Gozdarskem vestniku je možno dobiti tudi za obdobje med vojnama(1918-1941)
– 1947 ustanovljena Sekcija inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (SIT GLI)
– 1951 ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije Slovenije (DIT GLI)
– 1961 ustanovljena Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije Slovenije (ZIT GLI)
– 1966 ustanovljena Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in industrije za predelavo lesa Slovenije (ZIT GIPL)
– 1973 ustanovljena Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (ZITGL)
– 1985 ustanovljena Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (ZDIT GL)
– 1993 ustanovljeno Slovensko gozdarsko društvo (SGD)
– 1993 ustanovljena Zveza gozdarskih društev Slovenije (ZGD)

Spremembe med leti 1947 in 1993 so plod reorganizacij, ki so bile pretežno posledica predpisov in sprememb v panogah, ki jih je zveza pokrivala. Slovensko gozdarsko društvo je bilo kratkega veka, morda je obstajalo mesec dni.

Predsedniki zveze po letu 1947:
– Turk Zdravko 1947-1954
– Funkl Lojze 1954-1958
– Olip Pavle 1958-1962
– Strohmayer Rudi 1962-1964
– Remic Ciril 1964-1966
– Pečar Mirko 1966-1968
– Ciglar Milan 1968-1970
– Vindšnurer Damjan 1970-1972
– Šebenik Marjan 1972-1975
– Dr. Kovač Jože 1975-1977
– Rajič Slobodan 1977-1979
– Mag. Otrin Zdenko 1979-1981
– Dr. Tratnik Mirko 1981-1983
– Mag. Pogačnik Janez 1983-1985
– Leb Lojze 1985-1987
– Štampar Branko 1987-1989
– Dr. Pirkmajer Saša 1989-1991
– Dr. Hočevar Milan 1991-1993
– Mag. Perko Franc 1993-1997
– Pišlar Ignac 1997-2001
– Mag. Perko Franc 2001-2005
– Mag. Golob Sašo 2005 – 2008
– Jože Falkner 2008 – 2017
– Alojzij Gluk 2017 –