Domov Založba

Založba

Vse knjige je mogoče kupiti v knjižnici oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Biotehniška fakulteta) na Večni poti 83 v Ljubljani.

Vsa dodatna vprašanja lahko pošljete na: zveza.gozd@gmail.com

Priročnik za razpoznavanje gozdnih rastiščnih tipov

Avtor: Živan Veselič, Valerija Babij, Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Andrej Rozman
Cena (z DDV): 20,00 €
15,00 € za študente
36 strani
Leto izida: 2022

Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije

Avtor: Živan Veselič
Cena (z DDV): 40,00 €
35,00 € za študente
342 strani
Leto izida: 2020

Vzorec knjige

Gozdarski slovar za lastnike gozdov

Avtorji: Anton Poje, Igor Smolej, Danilo Škulj, Marjan Lipoglavšek, Matevž Mihelič, Vasja Leban
Cena (z DDV): 4,00 €
88 strani
Leto izida: 2020

Vzorčne strani

Od ogolelega do gozdnatega krasa – Pogozdovanje krasa

Uredili: Franc Perko
Cena (z DDV): 28,90 €
269 strani
Leto izida: 2016

Uvodne besede knjige

Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem – Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove

Uredili: Franc Perko, Edo Kozorog, Andrej Bončina
Cena (z DDV): 40 €
416 strani
Leto izida: 2014
Uvodne besede knjige in kazalo

Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1842-1902

Avtor: Franc Perko
Cena (z DDV): 40 €
832 strani
Leto izida: 2013
Uvodne besede knjige

Za naš Gozd – Gozdarska anketa 1941

Avtor: Anko Boštjan, Perko Franc
Cena (z DDV): 30 €
520 strani
Leto izida: 2012
Povzetek knjige “Za naš Gozd”

Zakonitosti količinskega in vrednostnega priraščanja gospodarskih gozdov

Avtor: Edvard Rebula
Cena (z DDV): trenutno ni na zalogi
136 strani
Leto izida: 2011

Lexicon silvestre IV del

Uredil: Marjan Lipoglavšek
Cena (z DDV): 25 €
131 strani
Leto izida: 2013

Lexicon silvestre III del

Uredil: Marjan Lipoglavšek
Cena (z DDV): 25 €
131 strani
Leto izida: 2011
Predstavitev knjige v GozdV

Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi

Avtor: Marijan Kotar
Cena (z DDV): Študenti 30 €, 50 €
510 strani
Leto izida: 2011
Predstavitev knjige v GozdV

Zgradba, rast in donos gozda

Avtor:  Marijan Kotar
Cena (z DDV): Študenti 30 €; 40 €
500 strani
Leto izida: 2005; ponatis 2011

Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda

Avtor: Franc Perko
Cena (z DDV): 28 €
223 strani
Leto izida: 2011
Predstavitev knjige v GozdV

Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave

Avtor:  Živko Košir
Cena (z DDV): Študenti 30 €; 40€
288 strani
Leto izida: 2010

Ključ za določanje praproti

Avtor:  Mateja Cojzer
Cena (z DDV): 10.50 €
71 strani
Leto izida: 2007

Gozdne ptice območij Natura 2000

Avtor:  Mirko Perušek
Cena (z DDV): 12 €
91 strani
Leto izida: 2008

Gozdna fitopatologija

Avtor: Jože Maček
Cena (z DDV): Študenti 40 €; 60€
448 strani
Leto izida: 2008

Gozd in gozdarstvo Slovenije

Avtor: Franc Perko in sod.
Cena (z DDV): 4.17 €
39 strani
Leto izida: 2007

Varno delo pri sečnji

Avtor: Mirko Medved in Boštjan Košir
Cena (z DDV): trenutno ni na zalogi
92 strani
Leto izida: 2002

LEXICON SILVESTRE. Gozdarski slovar z razlagami I-IV. del

Izvirnik: Förderverein »Lexicon silvestre« e.V., Eberswalde 1995
Glavni urednik: Marjan Lipoglavšek
Prevajalci in redaktorji prevoda: Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije
Lektor: Danilo Škulj
Tehnični urednik: Igor Smolej

AVTORJEV PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI
Gozdarski slovar IV je prevod 4. dela večjezičnega slovarja Lexicon silvestre, katerega prva nemška izdaja je izšla leta 2000. Slovenski del je izdelala terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije pod vodstvom prof. Marjana Lipoglavška in je nadaljevanje „Gozdarskega slovarja z razlagami I. , II. in III. del“. Pri delu terminološke komisije so sodelovali še: prof. Martin Čokl, mag. Teja Cvetka Koler, Arne Kozina, dipl.inž., Marjana Pavle, dipl.inž., Ignacij Pišlar, dipl.inž., mag. Igor Smolej, , Danilo Škulj, p.u.slov.j., Pavel Vrtovec, dipl. inž., Marja Zorn-Pogorelec, dipl.inž. in Janko Žigon, dipl.inž. Uvodni del slovarja, v njem je opisana njegova zgradba in način uporabe, je prevod nemške predloge, zato odseva začetno stanje pri nastajanju slovarja. Doslej je namreč v nemškem jeziku nastalo že šest delov s po 1000 izrazi, prav tako pa tudi posamezni deli v angleškem, francoskem, hrvaškem in drugih jezikih.

Medtem ko nemški original vsebuje vse možne izraze (termine, gesla) za v razlagi opisani gozdarski strokovni pojem, smo v slovenščini na podlagi nemške razlage vedno poiskali le najustreznejši izraz. Vendar pa se sinonimom – enakoznačnicam nismo povsem izognili. Kadar smo za isti pojem navedli več izrazov, smo najustreznejšega postavili na prvo mesto. Redke posamezne izraze smo označili s +, kar pomeni, da je izraz neustrezen oziroma da ga odsvetujemo. Nemških razlag tudi nismo samo prevajali, ampak tudi poslovenili. Pri iskanju najustreznejših slovenskih strokovnih izrazov smo upoštevali slovenske razmere – zlasti drugačne temelje in razvoj slovenskega gozdarstva. Upoštevali smo tudi spremembe v kasnejših izdajah nemškega slovarja, nekatere razlage gozdarskih pojmov smo tudi poenostavili. Redki izrazi  iz prvih treh zvezkov se nam sedaj ob novih ne zdijo več primerni in jih v razlagah nismo uporabili, popraviti pa jih seveda ne moremo.

GDK vrstilci, zaporedne številke izrazov, izrazi in razlage so v slovenski izdaji prikazani v preglednici in niso med seboj ločeni z oglatimi oklepaji, kot je to v nemškem originalu. Navodila torej ne ustrezajo povsem, vendar jih nismo spreminjali. Razlike in posebnosti, ki se v slovenskem delu slovarja vendar pojavljajo, so v navodilih zaradi preglednosti zapisane z ležečo pisavo.

Abecedni seznam – indeks vsebuje številke, preko katerih tudi lahko najdemo zvezo z zvezki v drugih jezikih. Vanj smo dodali še izraze, ki so nastajali ob drugem delu terminološke komisije (nimajo zaporednih številk) in izraze iz prvih treh zvezkov slovarja Lexicon silvestre (Terminološka komisija ZGD 2001, 2006, 2010). Izrazi, ki so pridevniške zveze, so v seznamu navedeni dvakrat. Tako obsega indeks okrog 6600 izrazov.

Zavedamo se, da je pri sestavljanju slovarja vedno mogoče še kaj izboljšati ali dopolniti. Morebitne predloge in pripombe k slovenski izdaji lahko pošljete Terminološki komisiji Zveze gozdarskih društev Slovenije ali M. Lipoglavšku, ki jih bosta z veseljem sprejela.