Domov Gozdarski vestnik

Gozdarski vestnik

Prelistajte zadnjo številko

zadnjo številko Gozdarskega vestnika
so poleg naročnikov podprli še:

Postanite naročnik

Letna naročnina zajema 10 številk oz. 8 zvezkov, ki vam jih pošljemo na vaš naslov.
Naročnina znaša:
  • 33,38 € za fizične osebe
  • 20,86 € za študente
  • 91,80 € za pravne osebe

pretekle številke letnika

Pravila objave

Revija Gozdarski vestnik (Gozdn. vestn.) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo gozd, gozdni prostor, gozdarstvo in gozdno-lesno verigo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki praviloma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za objavo v reviji Gozdarski vestnik (glej predloga znanstvenega in strokovnega prispevka).

Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom ter točnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni). Avtorji morajo ob oddaji prispevka navesti pod katero kategorijo naj se prispevek vodi, in sicer: izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratek znanstveni prispevek, strokovni članek ali poljudni članek. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje pravico do oblikovnih popravkov prispevka. Avtorji bodo vedno dobili prispevek v pregled pred objavo.

Potrebne prevode izvlečkov in povzetkov lahko zagotovi uredništvo Gozdarskega vestnika, avtorji naj prispevku priložijo prevode pomembnejših strokovnih terminov. Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo revije.

Prispevki so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti na naslov gozdarski.vestnik@gmail.com. Avtorji se z objavo v reviji Gozdarski vestnik strinjajo, da bodo njihovi prispevki kasneje brezplačno objavljeni na spletni strani revije Gozdarski vestnik, v repozitoriju DiRROS in na spletni strani Dlib. Po objavi prispevka mora vodilni avtor obvezno priložiti podpisano soglasje k objavi (lahko tudi kot skeniran dokument). Vodilni prispevek je treba poslati v uredništvo revije Gozdarski vestnik najmanj 60 dni pred želeno objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke.

Avtorji prispevkov lahko v uredništvu (stavba Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana) dvignejo pet brezplačnih izvodov revije v kateri so objavili prispevek. Za dvig revij se predhodno najavite na elektronski naslov gozdarski.vestnik@gmail.com.

 

Navodila za pripravo prispevkov (posodobljeno: April 2023)

Pri oblikovanju prispevka uporabljamo ustrezno predlogo. Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja decimalno vejico. Naslovi preglednic morajo biti postavljeni nad preglednico, pri ostalem (ki ga enotno poimenujemo kot »slika«) pa  pod sliko.

Pri citiranju sledimo navodilom Biotehniške fakultete. V besedilu navajamo po načelu avtor-leto (Priimek, leto); dva avtorja (Priimek in Priimek, leto), več avtorjev (Priimek in sod., leto), brez avtorja (Naslov, leto). Če leto objave vira ni znano (predvsem pri spletnih virih), uporabimo enotni izraz b. l. (brez letnice). Združbo navedb uredimo kronološko, npr. (Novak, 2008; Kappes in Petterson, 2009; Novak in sod., 2010, Pregledovalnik … b. l.).
Več virov istega avtorja ali iste skupine avtorjev, objavljenih istega leta, ločimo s črkovno oznako ob letu izida, npr. (Diaci in sod., 2022a, 2022b) in tudi v seznamu virov. Več virov avtorjev z istim priimkom in istim letom ločimo z dodanimi inicialkami imen, npr. (Jurc D., 2000, Jurc M., 2000, Jurc, 2001).
Vse v besedilu, pri slikah in preglednicah uporabljene vire, moramo navesti v enotnem seznamu virov, urejenem po abecednem redu priimka prvega avtorja (ali prvih dveh, ali naslova) in kronološko. Pri navedbi bibliografskega opisa uporabimo predpisan vrstni red elementov, ločil med njimi in drugih posebnosti.
Inicialke imen navedemo nestično: Nagel T.A. (ne Nagel T. A.).
Velike/male začetnice naslovov virov navajamo skladno s pravopisnimi pravili jezika naslova. Angleške naslove navajamo ‘kot v stavku’, ne ‘kot v naslovu’, npr. Physiological plant ecology (ne: Physiological Plant Ecology).
Naslove revij navajamo s polnim imenom, upoštevamo pravopisna pravila jezika, angleške naslove pišemo ‘kot v naslovu’, npr. Acta Silvae et Ligni, Gozdarski vestnik, Forestry Journal.
Obseg strani navajamo le pri člankih in poglavjih, npr.: 9–19. Pomišljaj zapisujemo z daljšo črtico (kombinacija tipk ctrl + -) in stično.
Kjer obstaja DOI, ga navedemo v obliki URL-DOI povezave (https://doi.org/10. …) in brez datuma dostopa.
Kjer DOI ne obstaja, obstaja po uraden URL naslov, ga navedemo, z obvezno dopisanim datumom pridobitve. Datume pridobitve navajamo na enoten in slovnično pravilen (nestičen) način (7. 3. 2023).
Na koncu bibliografskega opisa naj bo dosledno končno ločilo (pika).
Izrazi za članke pisane v tujem jeziku: ur./ed.; in sod./et al.; b. l./s. a., (neobjavljeno)/(unpublished), (osebni vir)/(personal source), (e-pošta z dne)/(e-mail dated …).

 

Knjige
Avtorji. Leto. Naslov. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba. URL-DOI ali URL (datum dostopa).
Primer:
Mrak T., Gričar J. 2016. Atlas of woody plant roots: morphology and anatomy with special emphasis on fine roots. (Studia Forestalia Slovenica, 147). Ljubljana, Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre. https://doi.org/ 10.20315/SFS.147.
Uredniki (ur.) Leto. Naslov. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba. URL-DOI ali URL (datum dostopa).
Primer:
Bončina A. (ur.). 2004. Participacija v gozdarskem načrtovanju. (Strokovna in znanstvena dela, 119). Ljubljana, Biotehniška fakulteta.
Naslov. Leto. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba. DOI: ali URL (datum dostopa).

Poglavje knjige, prispevek v zborniku
Avtorji. Leto. Naslov poglavja. V: Naslov knjige/zbornika. Urednik (ur.). (Zbirka). Kraj, založba: obseg poglavja. URL-DOI ali URL (datum dostopa).
Primer:
Adamič M. 2004. Participacija pri upravljanju s populacijami prostoživečih živali – možnosti in poskus ocene stanja v Sloveniji. V: Participacija v gozdarskem načrtovanju. Bončina A. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 59–65. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126170 (6. 3. 2023).

Članki
Avtorji. Leto. Naslov članka. Revija, letn., št.: obseg. URL-DOI ali URL (datum dostopa).
Primeri:
Medved M. 1995. Stroški pridobivanja lesa na kmetiji. Gozdarski vestnik, 5, 1: 2–11.
Peteh M., Južnič P. 2016. Značilnosti publiciranja na področju gozdno-lesne verige in njihov vpliv na vrednotenje področij v sklopu evalvacij raziskovalnih dosežkov – pregled objav. Acta Silvae et Ligni, 111: 49–56. DOI 10.20315/ASetL.111.6.
Christensen M., Hahn K., Mountford E.P., Ódor P., Standovár T., Roženbergar D., Diaci J., Wijdeven S., Meyer P., Winter S., Vrska T. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management, 210, 1–3: 267–282. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.02.032.

Zakonodaja in standardi
Zakon. Leto. Revija, številčenje. URL (datum dostopa).
Primer:
Zakon o gozdovih. 1993. Uradni list RS, 30/93. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270 (7. 10. 2021).
Številka standarda: naslov standarda. Leto. URL (datum dostopa).
Primer:
ISO 11799. Information and documentation: Document storage requirements for archive and library materials. 2003.

Spletni viri
Avtorji. Leto. Naslov spletne strani. URL (datum dostopa).
Primer:
STA, V.Š., K.H. 2019. Italijan za hlod gorskega javorja odštel 15.389 evrov. 24ur.com, 13. 2. 2019. https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/licitacija-lesa.html?fbclid=IwAR1ow6p3x9zNc-6lGL8740E7XDCS4Ju2AS6dvGlLD8ZY3SNU8D6UdCnIwys (5. 7. 2019).
Naslov spletne strani. URL (datum dostopa).
Primer:
Pregledovalnik gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije. http://www.zgs.si/delovna_podrocja/ gozdnogospodarsko_nacrtovanje/pregledovalnik_gozdnogospodarskih_i n_gozdnogojitvenih_nacrtov/index.html (23. jan. 2023).

Neobjavljeni viri
Avtorji. Leto. Naslov, tema. Kraj, ustanova. (neobjavljeno) ali (osebni vir) ali (e pošta z dne …).
Primera:
Košir P. 1997. Naravni rezervat Kočevsko. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije (ustni vir, junij 1997).
Werner H. 1995. Bolezni in zajedalci pri kokoših v Prekmurju. V: Simpozij Novi izzivi v poljedelstvu, Radenci, 10.–15. okt. 1995 (neobjavljeno).

GLAVNI UREDNIK:
– dr. Aleš Poljanec, univ. dipl. inž. gozd. (gozdarski.vestnik@gmail.com)

UREDNIK:
Boris Rantaša, univ. dipl. inž. gozd. (gozdarski.vestnik@gmail.com)

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:
– prof. dr. Andrej Bončina, univ. dipl. inž. gozd. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– prof. dr. Robert Brus, UL Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– dr. Tine Grebenc, univ. dipl. biolog, Gozdarski inštitut Slovenije,
– prof. dr. Miha Humar, univ. dipl. inž. les. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo,
– prof. dr. Klemen Jerina, univ. dipl. inž. gozd. UL Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Ljubljana,
– mag. Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. gozd. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje,
Simon Kovšca, univ. dipl. inž. gozd. Soško gozdnogospodarstvo,
– mag. Marko Matijašič, univ. dipl. inž. gozd. Združenje večjih gozdnih posesti,
Gregor Meterc, univ. dipl. inž. gozd. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje,
– dr. Aleš Poljanec, uni. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije CE, Ljubljana,
– dr. Nenad Potočić, Division for Forest Ecology, Croatian Forest Research Institute, Hrvaška,
– dr. Janez Prešern, univ. dipl. biolog, Kmetijski inštitut Slovenije,
– prof. dr. Hans Pretzsch, Technical University of Münich, TUM School of Life Sciences Weihenstephan, Nemčija,
– dr. Klemens Schadauer, Institut für Waldinventur, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Avstrija,
– dr. Primož Simončič, univ. dipl. inž. les. Gozdarski inštitut Slovenije,
Baldomir Svetličič, uni. dipl. inž. gozd. Agencija RS za okolje.

DOKUMENTACIJSKA OBDELAVA:
– dr. Maja Peteh, univ. dipl. bibl., Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica.

SPLETNA STRAN:
Vasja Leban, UL Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Andrej Grah, Gozdarski inštitut Slovenije.

LEKTORIRANJE IN PREVODI:
Marjetka Šivic, jezikovni pregled slovenskega besedila,
Breda Misja, lektoriranje in prevodi angleškega besedila.

 

Uredništvo in uprava / Editors address
ZGD Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
e-mail: gozdarski.vestnik@gmail.com
TRR NLB d.d. 02053-0018822261

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Letno izide 10 številk / 10 issues per year
Posamezna številka 6,26 EUR, letna individualna naročnina 33,38 EUR, za dijake
in študente 20,86 EUR. Letna naročnina za inozemstvo 60 EUR,
letna naročnina za podjetja 91,80 EUR

Izdajo podpira / Supported by
Javna agencija za raziskovalno dejavnost ,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in različni sponzorji

Gozdarski vestnik je referiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA, EBESCO

Gozdarski vestnik je na Ministrstvu za kulturo
vpisan v Razvid medijev pod zap. št. 610

Kaj ponujamo?
Z objavo vašega oglasa v naši reviji boste podprli redno izhajanje ene od najstarejših redno izhajajočih strokovnih revij v Sloveniji. Revija Gozdarski vestnik namreč izhaja že od leta 1938. Trenutno se revija tiska v 600 izvodih in je razposlana na številne naslovnike v Sloveniji in tudi v tujini. Hkrati bomo vaš oglas objavili tudi na spletni strani Zveze gozdarskih društev Slovenije in na spletni strani revije Gozdarski vestnik. Oglas na spletni strani bo povezan z vašo poslovno spletno stranjo in tako bo lahko potencialni bralec preveril še vso ostalo vašo ponudbo. Ovitek in s tem sponzorski oglas je pri vsaki številki objavljen tudi na socialnem omrežju (facebook).

Komu je namenjena?
Revija je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom, lastnikom gozdov in ostali javnosti, ki jih zanimajo najnovejša odkritja in aktualne novice s področja gozdarstva in gozdno-lesne verige.

Kontaktirajte nas!

Letna naročnina zajema 10 številk oz. 8 zvezkov, ki vam jih pošljemo na vaš naslov.
Naročnina znaša:
  • 33,38 € za fizične osebe
  • 20,86 € za študente
  • 91,80 € za pravne osebe